Topocad CAD-system

Vad är Topocad?
Topocad är ett CAD-system för geodetiska beräkningar för dig som arbetar med projektering, BIM, volymberäkning, mängdberäkning, redovisningar och relationsritningar, ritningar och maskinguidning.

Nära förhållande till kund
Topocad är rakt igenom svenskt, utvecklat för svenska förhållanden inom CAD, redovisning, mätning och kommunikation, mängdberäkningar, skicka maskinguidningsdata och AMA. Systemet har full 3D, ett inbyggt CAD och kommunicerar med en mängd olika filformat, instrument och databaser. Topocad integrerar terrängmodeller, punktmoln, bilder och vektorer i ritningen.

Utvecklingen pågår ständigt och sker i nära anslutning till Topocads användare.

Projektering

Topocad är ett komplett 3D CAD-system med bra funktioner för att projektera schaktgropar, vägar och VA-diken.

Tre olika moduler finns för att arbeta med projektering i Topocad:

  • Geometri – geometrier för längsgående linjer
  • Volym modell – volymberäkning modeller för beräkning av schakter
  • Volym sektion – volymsektioner för all hantering av sektioner

Anläggning, schakter
Projektering av schaktgropar sker direkt i 3D CAD-läge där schaktgropen planeras och från detta skapas en teoretisk terrängmodell som sedan jämförs med markmodell. Det går även att beräkna schakten direkt från schaktgropens ytterkanter gentemot en inmätt mark- och/eller bergmodell. Resultatet redovisas som mängder och som en terrängmodell för utsättning eller maskinguidning.

VA-diken och vägar
Tack vare Topocads sektionshantering är det enkelt att projektera både enkla och avancerade långsträckta objekt. I sektionsmallen byggs funktioner in för att man ska förutse terrängmodeller och olika utseenden på normalsektionen längs med objektet. Det går dessutom utmärkt att arbeta med flera sektioner som går in i varandra. Topocads hantering av sektioner är mycket väl utbyggd för att hantera alla typer av olika sektioner.

Beräknade sektioner kan dessutom redigeras och all volymberäkning sker direkt, interaktivt.

Resultatet i form av sektioner kan exporteras till olika maskinstyrningsformat men det går även snabbt att skapa terrängmodeller från sektioner för maskinguidning.

Redovisningar & Relationsritningar

Topocad är ett CAD system gjort för mätning, beräkning och kartering. Ett CAD system som är nära GIS, innehåller mängder av beräkningsfunktioner för geodesi och har funktioner för projektering. Kommunikation sker mot fältinstrument lika väl som andra designsystem, eller GIS-system eller databaser. Topocad är hybriden mellan många system men i grund och botten är det ett fullfjädrat CAD-system.

Topocad är ett kraftfullt system som hanterar 3D data, från version 16 även BIM-objekt, med komplett 3D visning.

Sålunda är Topocad som gjort för att skapa relationsritningar med. Topocad läser och importerar alla andra typer av CAD-format som skapar ett underlag till relationsritningen. Nya mätdata kan läsas in direkt från instrumenten och tidigare skapade mätdata kan läsas in antingen från rådata eller från koordinatfiler.

För redigering av relationsritningar finns ett stort antal väl utvecklade CAD-kommandon i Topocad. Som t.ex. unik lagerhantering med lageruppsättningar som gör det enkelt att jämföra olika data.

Ritningar

Än så länge är ritningar det vanligaste sättet att förmedla information om en karta eller ett byggande. I Topocad skapar du alla typer av ritningar: Planritningar, profilritningar, sektionsritningar, blandade ritningar, relationsritningar, utsättningsritningar och många fler. Antingen producerar du dem i Topocad, där finns det stöd i CAD-verktyget för att rita olika typer av konstruktioner, mäta in och beräkna från instrument som totalstationer och GPS/GNSS. Eller om du importerar dem från något annat system. Topocad läser ett stort antal CAD-format som DXF, DWG, DGN, MX, koordinatfiler som PXY, XYZ, GEO eller GIS-data som MIF och SHP. Oavsett vad du läser in så tar Topocad hand om informationen på bästa sätt.

På samma sätt exporterar du information till motsvarande system, eller skriver ut på papper eller till PDF, bland annat med den inbyggda PDF-utskriften med lager.

Du plockar enkelt från ritningar vad du behöver ha för din tolkning och utsättning av data. Använd importfunktioner, externa referenser eller funktionen att kopiera och klistra in mellan ritningar.

I Topocad siktar vi nu på att vi går över till färdiga produktmodeller och använder andra format. Men till dess så har vi ett stort stöd för att hantera ritningar i både två och tre dimensioner.

Topocad CAD-system

3D Cad-system

Artikelnr: Topocad Kategorier: ,